19-3 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อน ซี่กลม ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด ก้วาง 150 cm. ลึก 65 cm. สูง 200 cm.