18-8 เก้าอี้หลังโค้ง ไม้สัก ( สีเสี้ยนขาว )

ขนาด ก้วาง 100 cm. ลึก 50 cm. สูง 40 cm.