14-1 ตั่งขาคู้ ไม้สัก ( สีไม้ ) 

ขนาด ก้วาง 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 40 cm.