1-5 เคาน์เตอร์ ทับขอบจีน 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิด ไม้สัก

กว้าง 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 80 cm.